Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã lập biên bản, hồ sơ đề nghị đình chỉ hoạt động trường tiểu hoc tư thục.

Bước 2: UBND cấp xã gửi hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo.

       Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

Bước 3: Công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng giáo dục cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng giáo dục cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án về giải thể trường tiểu học;

- Tờ trình về đề án giải thể và dự thảo Quyết định về giải thể trường tiểu học;

- Các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải thể trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

 - Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục;

 - Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

 - Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

 - Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học.

( Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Quyết định số 51/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 năm 2005 của Quốc hội; có hiệu lực ngày 01/01/2006;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 51/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.