Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nhà nước tự giám sát, tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính doanh nhgiệp Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Theo mẫu);

- Báo cáo xếp loại của doanh nghiệp theo các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, khả năng thanh toán (Theo mẫu)

- Tổng hợp kết quả đánh giá doanh nghiệp (Theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/6 của năm sau.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo kết quả giám sát gửi Bộ Tài chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Biểu số 01. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (Quy định tại Thông tư số 115/2007/TT-BTC)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 115/2007/TT-BTC Bộ Tài chính