Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ,tết)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phương án cổ phần hoá.

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản (Theo mẫu)

- Bảng kiểm kê và xác định giá trị tài sản (Theo mẫu).

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp DCF(Theo mẫu)

- Các thông tin về doanh ngiệp cổ phần hoá (Theo mẫu)

- Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần (Theo mẫu)

- Thông tin chủ yếu về bán đấu giá cổ phần (Theo mẫu)

- Đơn đăng ký tham gia mua đấu giá cổ phần (Theo mẫu)

- Biên bản xác định kết quả đấu giá (Theo mẫu)

- Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá công ty (Theo mẫu)

- Hồ sơ lao động dôi dư

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở chủ quản của doanh nghiệp chuyển đổi, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 146/2007/TT-BTC Bộ Tài chính