Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phương án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên;

- Phương án xử lý tài chính;

- Bảng kiểm kê TS, công nợ, các nguồn vốn và quỹ hiện có;

- Báo cáo tài chính tại thời điểm kết thúc năm hoặc quý gần nhất so với thời điểm chuyển đổi.

- Phương án sắp xếp lao động;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở/Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp chuyển đổi.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không