Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa -  Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa,TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào giờ hành chính ( trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

           + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

           + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa - Sở Tài chính Vĩnh Phúc(Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa,TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm;

 

- Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước (theo mẫu)

- Biểu tổng hợp dự toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí (theo mẫu)

- Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đối tượng dùng nước .

- Biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước .

- Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí được miễn theo từng biện pháp tưới

- Tờ trình xin quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn .

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn giải quyết

 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai
- Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước

- Biểu tổng hợp dự toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí (áp dụng cho đối tượng thuộc công trình ngân sách nhà nước)

- Biểu tổng hợp dự toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí (áp dụng cho đối tượng thuộc công trình ngoài ngân sách nhà nước)

(Quy định tại Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115//2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ )

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 4/4/2001

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115//2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ