Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ,tết)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết .

Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc , tại doanh nghiệp chuyển đổi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: (theo mẫu)

- Danh sách người lao động có tên trong doanh nghiệp tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

- Danh sách người lao đông cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

- Danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

- Công văn đề nghị phê duyệt phương án sắp xếp lao động do cơ cấu lại doanh nghiệp;

- Phương án lao động dôi dư do sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp và mức trợ cấp cho ngừi lao động nghỉ việc, thôi vệc.

- Quyết định về nghỉ việc hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DN nhà nước

- Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm có quyết định  nghỉ việc

- Danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng BHXH tại thời điểm có quyết định nghỉ việc

- Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng trợ cấp

- Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp

- danh sách người lao động thực hiện theo bộ Luật Lao động tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi.

- Phiếu học nghề miễn phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 1-1b. Danh sách người lao động có tên trong doanh nghiệp tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi (Quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội