Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách lao dộng của doanh nghiệp cổ phần hoá tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (theo mẫu);

- Phương án sử dụng lao động (theo mẫu);

- Báo cáo chỉ tiêu tổng hợp cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (theo mẫu);

- Danh sách lao động đủ điều kiện nghỉ hưu;

- Danh sách lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động;

- Danh sách lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần;.

- Phương án chia quỹ khen thưởng- phúc lợi;

- Danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi,số lượng cổ phần ưu đãi được mua và giá trị ưu đãi được hưởng

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 1. Danh sách người lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

(Quy định tại Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội