Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng Tài chính doanh nghiệp- Sở Tài chính Vĩnh Phúc.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Tài chính doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phát kinh phí (theo mẫu);

- Bảng kê người lao động dôi dư đã nhận trợ cấp và mức trợ cấp được hưởng (theo mẫu);

- Báo cáo sử dụng kinh phí được cấp từ Quỹ (theo mẫu);

- Thông báo kết quả sử dụng kinh phí từ quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư (theo mẫu);

- Đơn đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo (theo mẫu);

- Kế hoạch cấp kinh phí từ quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư để trả trợ cấp cho người lao dộng dôi dư (theo mẫu);

- Phương án sắp xếp lao động;

- Bảng kê người lao động dôi dư do sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp và mức trợ cấp được hưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chinh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh phúc, Sở Lao động, thương binh và xã hội

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Phụ lục 02. Đơn đề nghị cấp phát kinh phí

(Quy đinh tại Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính