Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hàng năm, ngay sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo, UBND cấp xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn. Các hộ thuộc đối tượng thực hiện đăng ký vay vốn tại thôn, bản và kèm theo phương án sử dụng vốn.

- Thời gian hoàn thành: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chỉ đạo của UBDN cấp xã.

Bước 2: Trưởng thôn tập hợp danh sách đăng ký vay vốn; chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức chính trị-xã hội tại thôn, có sự tham gia của đại diện một số hộ gia đình đăng ký vay vốn tổ chức họp bình xét, phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, ưu tiên những hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được vay vốn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ được vay vốn trước. Việc bình xét được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của Trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chính trị-xã hội tại thôn.

- Thời gian hoàn thành: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày các hộ hoàn thành đăng ký vay vốn.

Bước 3: Trưởng thôn lập danh sách các hộ đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên đã họp bình xét tại Bước 2, kèm theo Biên bản họp bình xét gửi UBND cấp xã xác nhận.

- Thời gian hoàn thành: 01 ngày làm việc, kể từ ngày họp bình xét.

Bước 4: UBND cấp xã tổng hợp, xem xét, xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các thôn.

Bước 5:

- UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên;

- Chuyển sanh sách đến Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành cho vay theo thứ tự ưu tiên tại danh sách và tuân thủ quy trình, thủ tục do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Đồng thời UBND cấp huyện gửi danh sách đã phê duyệt cho UBND cấp xã để thông báo cho các hộ được xét cho vay vốn.

- Thời gian xem xét phê duyệt: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính.

- Qua đường Bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phương án sử dụng vốn do hộ gia đình lập, có chữ ký hoặc điểm chỉ của chủ hộ;

- Biên bản họp thôn có chữ ký xác nhận của Trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chính trị-xã hội tại thôn;

- Danh sách hộ đề nghị được vay vốn do Trưởng thôn lập kèm theo Biên bản họp bình xét gửi UBND xã xác nhận;

- Bản tổng hợp xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Trưởng thôn, các ban ngành của thôn trong xã.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên.             

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

a) Cư trú hợp pháp, ổn định ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007; Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 30/6/2009; Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 01/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định bổ sung danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp không xác định được nơi cư trú của hộ, thì nơi cư trú của hộ là nơi hộ đang sinh sống và có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn.

b) Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có mức thu nhập bình quân từ 200.000đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 250.000đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị;

c) Có phương án sử dụng vốn vay do chủ hộ lập, có chữ ký hoặc điểm chỉ của chủ hộ; trường hợp chủ hộ không lập được phương án thì một trong các tổ chức chính trị-xã hội của thôn, bản hoặc UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, cùng với hộ để lập phương án;

Việc xét duyệt đối tượng vay vốn được tiến hành theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 02/2013/TT-UBDT ngày 24/6/2013, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

- Thông tư số 02/2013/TTLT-UBDT ngày 24/6/2013 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc: “Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015”.