Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã nơi trang trại sản xuất. Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết định trong việc lựa chọn UBND cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất.

        Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ:

        - Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định;

        - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết:

        - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị và chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

        - Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ biết.

Bước 5. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết:

        - UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời hạn 03 ngày.

        - Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp và gửi về UBND cấp xã thông báo cho cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại được biết.

Bước 6. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp và chuyển về UBND cấp xã và chuyển đến chủ trang trại trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp.

Bước 7. Cá nhân, hộ gia đình nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ.

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Mẫu Phụ lục II;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 13 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân;
- Hộ gia đình.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Giấy chứng nhậnkinh tế trang trại

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Mẫu Phụ lục II

Theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:
 - Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.
 - Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

(Theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.