Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 + Cá nhân đem hợp đồng và biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản đến Ủy Ban nhân dân cấp xã đề nghị xác nhận;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận việc thực hiện hợp đồng cho cá nhân người nông dân;

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 +  Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân (ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT, kèm theo thủ tục hành chính này);

+ Biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân;

+ Số lượng hồ sơ: không quy định.

Thời hạn giải quyết

 Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Văn bản xác nhận

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT, kèm theo thủ tục hành chính này);

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 + Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

+ Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.