Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 - Trên cơ sở văn bản đề nghị kèm theo biên bản họp rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các thôn do UBND cấp xã gửi, Cơ quan Công tác Dân tộc cấp huyện kiểm tra, tổng hợp đề nghị của các xã; lập 01 bộ tài liệu gồm văn bản đề nghị gửi Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh kèm theo biểu tổng hợp danh sách đề nghị xét công nhận người có uy tín của huyện và hoàn thành trước 25/02 hàng năm.

Cách thức thực hiện

 - Qua Bưu điện;
- Trực tiếp tại Trụ sở UBND huyện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xét công nhận người có uy tín của UBND cấp xã;
- Biên bản họp rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các thôn.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của các xã.

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Biểu tổng hợp danh sách đề nghị xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 a) Yêu cầu:

- Là công dân Việt Nam cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;
- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, giữ gìn khối đoàn kết dân tộc;
- Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.
(Theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg).
b) Điều kiện:
- Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận 01 (một) người có uy tín.
- Trường hợp thôn không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc thôn đủ điều kiện nhưng cần bình chọn nhiều hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc  cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của UBND huyện, cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Cơ quan Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định số lượng (tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh).

(Theo quy định tại khoản 2, Điều 3,  Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 56/2013/ QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg;
- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc- Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 25/02/2014 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.