Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 - Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ.

- Chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định:
+ Trường hợp có 01 chủ sở hữu chung đề nghị mua: thực hiện thủ tục bán tài sản;
+ Trường hợp có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua, Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá. 
Cách thức thực hiện

trực tiếp tại cơ quan THADS hoặc qua bưu điện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

(không quy định cụ thể) đề nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản. 

Thời hạn giải quyết

(không quy định cụ thể) Giải quyết ngay khi có đề nghị mua tài sản. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS 

Đối tượng thực hiện

chủ sở hữu chung đối với tài sản bị xử lý để thi hành án. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

(không quy định cụ thể) (Hợp đồng) mua bán phần tài sản của người phải thi hành án. 

Phí, lệ phí

không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

(không quy định cụ thể) 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13;
- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.