Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ  cho Sở GD&ĐT
      - Thời gian tiếp nhận: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hàng năm (Hiện tại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi).
Bước 3: Người phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 Bước 4: Ban Thư ký Hội đồng tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi;
Bước 5: Ban Thư ký Hội đồng tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban Phúc khảo.
Bước 6: Ban Phúc khảo tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo bài thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Bước 7: Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT.

Bước 8: Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh. 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở GD&ĐT 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin phúc khảo

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo 

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc  ) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Đối tượng thực hiện

Tất cả thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia 

Phí, lệ phí

Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC
-Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009.
- Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia;

- Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
*Nguồn: Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và đào tạo.