Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ  cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi.
      - Thời gian tiếp nhận: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hàng năm (Hiện tại chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi).
Bước 3: Người phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 Bước 4: Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GDĐT.

Bước 5: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định xét đặc cách cho thí sinh.  

Cách thức thực hiện

- Người học nộp hồ sơ tại đơn vị thí sinh đăng ký dự thi. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a) Đối với người học đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi:
+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.
b) Đối với người học đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại:
         + Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;
         + Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết

Không quy định 

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc  

Đối tượng thực hiện
Người học nếu đủ điều kiện dự thi và thuộc 1 trong 2 trường hợp:
- Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

- Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. tạo Vĩnh Phúc  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh 

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Người học thuộc nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong các trường hợp sau:
          a) Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.
- Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.
b) Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.
- Điều kiện:
+ Điểm bài thi của những môn đã thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 5,0 trở lên;
+ Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

(Mục a, b, khoản 1, Điều 34 Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia). 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009.
-Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia;

-Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
*Nguồn: Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và đào tạo.