Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.
        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính  các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp:
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
  + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Trường hợp cá nhân là người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và kèm theo chứng minh thư của mình.

 - Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ xin chỉnh sửa và nhận bản sao qua đường bưu điện thì cá nhân phải  trả cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (có xác nhận của nhà trường hoặc địa phương).
- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 - Bản sao bằng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa .
- Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp.

Phí, lệ phí

 3.000đ/1 bản.
(Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân).

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

    Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việt thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

(Theo Điều 25 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐTBan hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân).

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giáo dục năm 2005;
-Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
-Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị định 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
 -Thông tư 19/2015/TT-BGDĐTBan hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
- Thông tư 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Thông tư 19/2015/TT-BGDĐTBan hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân.

- Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 06/07/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.