Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bước 2: Ban quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư. 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. 

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không   

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Nhà đầu tư bị mất hoặc hỏng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.