Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
- Bước 2: Ban Quản lý các KCN gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.
- Bước 3: Ban Quản lý các KCN cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ quản lý chuyên ngành. 
Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.  

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự; được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam);
- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/ bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện (được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam);
- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam);
- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28, Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ quản lý chuyên ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: không 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép 

Phí, lệ phí

3.000.000 VNĐ  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;

- Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy biên nhận hồ sơ (đối với trường hợp đến nhận kết quả). 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Thương mại năm 2005;
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008;

- Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.