Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước. 

Cách thức thực hiện

+ Tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;
+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan;

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển. 

Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản 

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Sở Tài chính 

Đối tượng thực hiện

+ Tổ chức 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

+ Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

+ Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009
*Nguồn: Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.