Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định
 

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước 

Cách thức thực hiện

+ Tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

+ Danh mục tài sản đề nghị bán. 

Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bán tài sản nhà nước. 

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Sở Tài chính 

Đối tượng thực hiện

+ Tổ chức 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

+ Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

+ Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009

*Nguồn: Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.