Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Cách thức thực hiện
+ Tại trụ sở cơ quan hành chính,

+ Hoặc thông qua hệ thống bưu chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ
Hồ sơ đề nghị thanh lý những tài sản nhà nước không thuộc thẩm quyền, gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định gồm:
            + Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;
            + Danh mục tài sản đề nghị thanh lý;

            + Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này. 

Thời hạn giải quyết

 + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Cơ quan thực hiện TTHC

 + Sở Tài chính

Đối tượng thực hiện

 + Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ Văn bản hành chính 

Phí, lệ phí

+ Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

+ Không 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009

*Nguồn: Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.