Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã để thẩm định.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 3 thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH.

 - Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hộ gia đình thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Cách thức thực hiện

- Nộp Giấy đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ bao gồm: 01 Giấy đề nghị xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 01 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020.