Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Chủ lâm sản nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho chủ lâm sản;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Chủ lâm sản nhận kết quả tại UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bảng kê lâm sản (theo mẫu);

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản theo quy định hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay);

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  đối với trường hợp phải xác minh nguồn gốc lâm sản.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận của UBND cấp xã trên bảng kê lâm sản

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bảng kê lâm sản theo mẫu số 01

(Ban hành kèm Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

- Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

 - Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.