Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (sau đây gọi Bộ phận một cửa) của UBND  (khi được Ủy ban Nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) để xem xét, xác nhận.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

 

Đối tượng thực hiện

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.