Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

a) Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Cơ quan chủ quản ( Sở, ngành thuộc địa phương) thực hiện gửi văn bản đề nghị được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứu 6 hàng tuần vào giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2: Sở Tài chính xem xét, gửi hồ sơ đến UBND tỉnh

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư.

b) Cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Cơ quan chủ quản (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứu 6 hàng tuần vào giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.

Bước 3: Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh toán theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).

- Văn bản của Sở, ngành và công ty nhà nước (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư. Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản để được cấp tiền. Tài khoản để được nhận tiền là tài khoản tiền gửi có mục đích (có mã chi tiết là 92019 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất) do chủ đầu tư làm chủ tài khoản được mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (Bản chính).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (đối với những trưng hp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản). (Bản chính)

- Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 0,5 ngày tại Trung tâm Hành chính công; 10,5 ngày tại Sở Tài chính; 4 ngày tại UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tài chính.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.