Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (vận chuyển nội địa) tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

- Bước 4: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT). 

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.

Phí, lệ phí

Tùy theo khối lượng lô hàng được quy định tại Mục III, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

-Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.