Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

+ Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng phải được khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Đối với những sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng mà pháp luật chuyên ngành không quy định, thì việc khai báo thì thực hiện như sau:

- Người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng báo ngay cho người sử dụng lao động của cơ sở để xảy ra sự cố hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự cố. Người sử dụng lao động có trách nhiệm báo ngay về UBND cấp huyện nơi xảy ra sự cố;

- Đối với sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động, địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm báo ngay về UBND cấp huyện và UBND tỉnh.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động, người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu quy định của pháp luật chuyên ngành.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Điều 26 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.