Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người sử dụng lao động phải thống kê tai nạn lao động tại cơ sở của mình

Bước 2. Định kỳ 06 tháng, hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động

Cách thức thực hiện

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Báo cáo tai nạn lao động

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Không quy định.

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở (Phụ lục số XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Các file đính kèm:

PHỤ LỤC XII.docx