Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người sử dụng lao động phải thống kê về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình;

Bước 2. Định kỳ hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua mạng điện tử (nếu điều kiện kỹ thuật cho phép).

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:  Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Không quy định.

 

Phí, lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Mẫu báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp (Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 81 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các file đính kèm:

PHỤ LỤC II.docx