Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

a) Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

b) Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi theo trình tự quy định tại Điều 30 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Quy chế thi THPT quốc gia) và dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban Phúc khảo.

c) Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn phúc khảo của thí sinh

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Cơ quan thực hiện TTHC

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi.

Đối tượng thực hiện

Mọi thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả phúc khảo của thí sinh.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Thông tư số 04/2018/TT-BGDÐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BGDÐT ngày 25 tháng 01 nãm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.