.::. Niªn gi¸m Thèng kª VÜnh Phóc 2007  -  VINH PHUC STATISTICAL YEAR BOOK YEAR 2007 .::.

 

 

 

 

 

 

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ ĐIỆN TỬ TỈNH VĨNH PHÚC - ẤN PHẨM TRÊN ĐĨA CD-ROM

Chịu trách nhiệm xuất bản: ÔNG HOÀNG ĐỨC THẢO, Cục trưởng Cục Thống kê Vĩnh Phúc.

                                                     Email:          ctk@vinhphuc.gov.vn, vinhphuc@gso.gov.vn

                                                     Điện thoại:  0211.861.140,  0211.841.773