NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2003

Lời nói đầu

Giới thiệu chung

Điều kiện tự nhiên, CSKT

Dân số và Lao động

TKQG, Tài chính, Ngân hàng

Nông, Lâm nghiệp - Thuỷ sản

Sản xuất Công nghiệp

Đầu tư và Xây dựng

Thương mại, giá cả và du lịch

Vận tải, Bưu chính - Viễn thông

Giáo dục, Y tế, Văn hoá, ĐSDC

Phụ lục tham khảo