Lời nói đầu

        Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2005 là ấn phẩm phát hành hàng năm của Cục Thống kê Vĩnh Phúc. Niên giám gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng động thái phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005 và 5 năm kỳ kế hoạch 2001-2005 của tỉnh. Niên giám được sắp xếp theo 9 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Phần phụ lục trong niên giám là tư liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu của các tỉnh lân cận, các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng, của cả nước và các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất trong cả nước, đảm bảo tính so sánh quốc tế. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của đơn vị cơ sở, báo cáo của thống kê chuyên ngành; từ các cuộc điều tra thống kê; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính cho phạm vi cả nước sau đó phân bổ cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để đảm bảo tính kịp thời của thông tin, Niên giám có sử dụng số liệu sơ bộ năm 2005 ở một số lĩnh vực đã ghi chú ở từng biểu; số liệu năm 2004 về trước là số liệu chính thức.

 Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu về thông tin của các đối tượng sử dụng, đồng thời với việc phát hành Niên giám thống kê dưới dạng sách, Cục Thống kê Vĩnh Phúc tiếp tục phát hành Niên giám thống kê điện tử.

Cục Thống kê xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã đóng góp những ý kiến quý báu đối với Niên giám thống kê năm trước và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng để Niên giám Thống kê của tỉnh có chất lượng ngày một cao hơn.

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC