Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

29/02/2016

Năm 2016, Vĩnh Phúc phấn đấu đưa được 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chỉ tiêu giao các huyện, thành, thị cụ thể như sau:

ĐVT: Người

Số TT

Tên đơn vị

Tổng số xã phường, thị trấn

Chỉ tiêu giao 2016

1

Thành phố Vĩnh Yên

9

131

2

Thị xã Phúc Yên

10

147

3

Huyện Bình Xuyên

13

190

4

Huyện Tam Đảo

9

131

5

Huyện Tam Dương

13

190

6

Huyện Lập Thạch

20

292

7

Huyện Sông Lô

17

248

8

Huyện Vĩnh Tường

29

423

9

Huyện Yên Lạc

17

248

 

Cộng

137

2.000

   (Xem chi tiết Kế hoạch tại đây).

Các tin đã đưa ngày: