Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả

07/01/2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 7/1/2021. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các đơn thư của người dân, không để tiềm ẩn, phát sinh điểm nóng về an ninh nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho người dân, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời chi trên 111,2 tỷ đồng hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp đã tiếp 5.780 lượt công dân, nhận trên 2.780 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đã có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết đối với 1.065/1.206 vụ việc đủ điều kiện xem xét, giải quyết; giải quyết xong 21/46 vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Trong năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức 13 cuộc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy  Đảng, chính quyền với nhân dân; các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện 400 cuộc giám sát, phát hiện hơn 70 vụ, việc, kiến nghị gửi các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, năm 2021, công tác dân vận của tỉnh sẽ tập trung nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, đặc biệt là với những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có biện pháp giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện công tác dân vận, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gắn với củng cố, phát huy khối đoàn kết  toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước…

Khẳng định thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành cùng với thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận thành chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cao của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng, giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: