Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính

15/10/2021

Cải cách hành chính được xác định là cơ hội, yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, các dịch vụ tiền tệ cũng như vị thế cạnh tranh trên thị trường của ngành Ngân hàng. Với sự vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp, đến nay, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính của ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hoạt động hành chính đều đạt những kết quả tích cực.

Thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa đã giúp doanh nghiệp,
cá nhân tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí giao dịch với ngân hàng

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kịp thời hủy bỏ các văn bản đã hết hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đến nay, 100% các hồ sơ trong hệ thống Ngân hàng Vĩnh Phúc đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa và quy trình ISO, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật gắn với việc đề cao đạo đức công vụ và minh bạch trong thực hiện.

Đặc biệt, trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và cải cách thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành công tác chuyên môn cũng như giao dịch tiền tệ, tín dụng, thanh toán với khách hàng bằng những việc làm cụ thể như: Chủ động phát triển các sản phẩm dịch vụ bảo đảm an toàn và tiện ích; cải tiến quy trình cho vay, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ; xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng, hạn chế việc hình thành dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến ngành.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 9 tháng năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận 210 hồ sơ ở các lĩnh vực: Tiền tệ, cấp phép, thanh toán; ngoại hối, vàng, vay trả nước ngoài và lĩnh vực hành chính; 100% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Với những bước đi, cách làm phù hợp, chương trình tổng thể cải cách hành chính đã và đang tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh tiền tệ cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh ngày càng ổn định, an toàn và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, thước đo hiệu quả cải cách hành chính được minh chứng rõ ràng nhất là chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt trên 92.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ước đạt trên 97.500 tỷ đồng, tăng hơn 10,7% so với cuối năm 2020.

Quyết tâm đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục công bố, công khai kịp thời thủ tục hành chính, thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý trên bảng tin và cổng thông tin điện tử http://www.dichvucong.sbv.gov.vn; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tài chính, công nghệ ngân hàng và chuyển đổi số để thúc đẩy kinh tế số, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, hiện đại hóa phương thức điều hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc cũng sẽ tăng cường những cách làm sáng tạo để các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, cho vay bình ổn thị trường, hoạt động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khách hàng… đạt hiệu quả cao hơn.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: