dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2021
(Từ ngày: 14/06/2021 - Đến ngày: 20/06/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 14/06/2021
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, nghe các nội dung:(1) Kiểm điểm công tác tuần: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác tuần thứ 25, nhiệm vụ công tác tuần thứ 26 của Lãnh đạo UBND tỉnh; (2) Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung theo quy chế làm việc; (3) Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan báo cáo các nội dung chuyên đề cần xin ý kiến tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh theo quy chế làm việc; 3.1. Sở Xây dựng báo cáo việc triển khai Hợp phần 6 và Hợp phần 7 thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) sử dụng vốn ADB) - Văn bản số 1005/SXD-QLNĐT&HT ngày 25/03/2021 của Sở Xây dựng; 3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Dự thảo nội dung “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; 3.3. Sở Tài chính báo cáo về việc quỹ đất thương phẩm của tỉnh tại Dự án của Công ty TNHH Đại Lải Việt nam để GPMB đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Phúc Yên; 3.4. Sở Tài nguyên và Môi Trường đề xuất giao đất cho cơ sở giáo dục bặt buộc Thanh Hà; 3.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chủ trương đầu tư Dự án: Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả Ngạn đoạn từ cầu Vân Tập đến cầu ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi cầu Phương Trù. (4) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (có nội dung riêng).Phòng họp lãnh đạo UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Đức Kiên, đ/c Hưng, đ/c Ngọc Tuấn, đ/c Quyết, đ/c Tiến, đ/c Việt Hải chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021".Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Huy CVP dự họpĐ/c Lý chuẩn bị
13h - 17hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nghiên cứu tài liệu, giải quyết công việc tại cơ quan
13h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghiên cứu tài liệu, giải quyết công việc tại cơ quan.
15h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đi kiểm tra thực tế khu vực diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương năm 2021.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Đức chuẩn bị
16h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang gặp gỡ doanh nhân hằng tuần.Phòng gặp gỡ doanh nhân, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Lâm chuẩn bị
Thứ ba 15/06/2021
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan thường trực Tiểu ban bảo đảm) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố báo cáo chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, của cấp huyện và một số nội dung về công tác cách ly y tế.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Đức chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hương PCVP dự họpĐ/c Hợp chuẩn bị
12h - 17hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
13h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp, nghe các nội dung: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo dự thảo quyết định thay thế quyết định 32-35 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; (3) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác GPMB; tình hình xử lý vi phạm đất đai, lấn chiếm đất.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Tài chính và các ngành báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán nhà nước năm 2021.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hạnh PVP dự họpĐ/c Lý chuẩn bị
Thứ tư 16/06/2021
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Tú chuẩn bị
13h - 17hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
13h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp, nghe các nội dung: (1) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ, kết quả công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; khoanh vùng đất đai; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo danh mục các dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Tài chính báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (2 )Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; (3) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Huy CVP dự họpĐ/c Lý chuẩn bị
Thứ năm 17/06/2021
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp, nghe các nội dung: (1) UBND thành phố Vĩnh Yên báo cáo tiến độ xử lý vi phạm trên diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH Kim Long; (2) Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên báo cáo kết quả giải quyết công tác dồn thửa, đổi ruộng.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nghe Công an tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo một số nội dung về phòng cháy chữa cháy nói chung, trong khu công nghiệp nói riêng.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Đức chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Y tế báo cáo các nội dung: (1) Đề án củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án củng cố hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành dân số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hương PCVP dự họpĐ/c Trinh chuẩn bị
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Họp, nghe các nội dung: (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI); CV Việt Hải chuẩn bị; (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất việc tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Sở Nội vụ Báo cáo kết quả khảo sát DDCI 2020 của các sở, ngành, địa phương của tỉnh; (4) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021; (5) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Dự báo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh kéo dài.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhLãnh đạo Văn phòng dự họpĐ/c Việt Hải, đ/c Lâm, đ/c Đại, đ/c Hiếu chuẩn bị
Thứ sáu 18/06/2021
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án Nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải của các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Hưng chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hương chuẩn bị
13h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu tài liệu, giải quyết công việc tại cơ quan
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Lý chuẩn bị
Thứ bảy 19/06/2021
Chủ nhật 20/06/2021